FAQ

Trả lời: Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn.

Trả lời: Hóa đơn điện tử nằm dưới dạng điện tử và không có khái niệm liên.

Trả lời: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc gửi thông báo điện tử trực tiếp đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Trả lời: Sau khi chuyển đổi hóa đơn điện tử từ Thông tư 32/2011/TT-BTC sang Thông tư 78/2021/TT-BTC thì tất cả các hóa đơn cũ chưa sử dụng buộc phải phải hủy bỏ và sử dụng hóa đơn mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC. 

Nếu đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Vin-Hoadon sẽ được ưu đãi chuyển đổi số hóa đơn cũ đã bị sang hóa đơn mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Nếu doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Vin-Hoadon thì hóa đơn cũ sẽ được tự chuyển sang hóa đơn mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Trả lời: Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế bảo nguyên tắc sau:

- Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

- Không bắt buộc có chữ ký số;

- Tra cứu được thông tin hóa đơn từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn.

Trả lời: Có 3 hình thức hóa đơn điện tử gồm:

- Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

- Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế;

- Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế.

Trả lời: Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiên điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Cần tư vấn thêm?

Liên hệ Tư Vấn
Giải đáp miễn phí qua facebook

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng VIN-HOADON để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng

Đăng câu hỏi

 
s
G

1900.6134