Chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 sau ngày 31/12/2021 có bị phạt?

Sau khi triển khai hóa đơn điện tử ở giai đoạn 1 theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC tại 06 tỉnh, thành (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định) đã diễn ra hết sức khẩn trương và kịp thời theo kế hoạch.

Bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp, người nộp thuế vì một số lý do nào đó chưa thực hiện việc chuyển đổi. Vậy sau ngày 31/12/2021 mới chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì có bị phạt không?

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2022 cho phép các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin được phép áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 01/7/2022.

Triển khai thực hiện Nghị định này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC và quyết định triển khai Hóa đơn điện tử qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 11/2021 – 31/3/2022 triển khai cho 6 tỉnh, thành phố; Giai đoạn 2 từ 01/4/2022 - 30/6/2022 sẽ triển khai cho các tỉnh, thành phố còn lại.

Như vậy, theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thì từ 01/7/2022 sẽ bắt buộc áp dụng hoá đơn, chứng từ điện tử trên toàn quốc. Đối với các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin được phép áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 01/7/2022.

Đối với các doanh nghiệp, người nộp thuế tại 6 tỉnh thành phố theo danh sách trên thì thời hạn chuyển đổi đến 31/03/2022. Các doanh nghiệp cần nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện cần thiết và thực hiện chuyển đổi áp dụng hoá đơn điện tử theo thông báo của cơ quan thuế.


 
G

1900.6134