Đơn vị tôi có bán hàng đã lập HĐ theo TT78 và đã gửi cho người mua. Trong quá trình phát sinh nghiệp vụ bán hàng tôi gặp một số trường hợp như sau cần được giải đáp, mong sớm nhận được phản hồi từ Tổng cục Thuế: 1. Người mua sử dụng HĐ GTGT trả lại một phần hàng hóa thì người bán và người mua thực hiện lập HĐ trong nghiệp vụ này như thế nào? 2. Người mua là cá nhân không kinh doanh, không có HĐ trả lại 1 phần hàng hóa thì người bán và người mua thực hiện lập HĐ trong nghiệp vụ này như thế nào? 3. Người mua sử dụng HĐ bán hàng trả lại một phần hàng hóa thì người bán và người mua thực hiện nghiệp vụ này như thế nào?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4, Khoản 1 Điều 9, Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

- Trường hợp người mua là CSKD thuộc diện sử dụng hóa đơn GTGT điện tử thì khi trả lại một phần hàng hóa thì người mua lập hóa đơn GTGT giao cho người bán trên hóa đơn ghi rõ "trả lại hàng"; căn cứ hóa đơn GTGT trả lại hàng của người mua, người bán kê khai điều chỉnh giảm doanh số, thuế GTGT đầu ra; người mua kê khai điều chỉnh giảm doanh số mua vào, thuế GTGT đầu vào.

- Người mua là cá nhân không kinh doanh thì khi người mua trả lại hàng: người bán và người mua có tài liệu chứng minh việc trả lại hàng sau đó người bán thực hiện hủy hóa đơn GTGT điện tử đã lập, người bán kê khai điều chỉnh giảm doanh số, thuế GTGT đầu ra.


- Người mua là CSKD sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử thì khi trả lại hàng người mua và người bán có tài liệu chứng minh việc trả lại hàng, căn cứ tài liệu trả lại hàng của người mua, người bán lập hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn đã lập và kê khai giảm doanh số, thuế GTGT đầu ra.


 
G

1900.6134