Đơn vị tôi gửi BC26 quý 2/2022 sau ngày 01/7/2022 có được không? Vì tôi đọc thông tư 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực từ ngày 01/7/2022

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 của Tổng cục Thuế:

Trường hợp trong quý II/2022 NNT được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ 123, Thông tư 78 thì người nộp thuế phải hủy hóa đơn điện tử đã sử dụng và NNT gửi báo cáo BC 26 quý II/2022 cho cơ quan thuế. Việc gửi báo cáo BC 26 quý II/2022 có thể trước thời điểm 1/7/2022 hoặc sau 1/7/2022 


 
G

1900.6134