1. Trường hợp HĐDT đã lập sai sót được xử lý theo điểm b1 khoảng 2 điều 19 có bắt buộc phải lập biên bản điều chỉnh hddt như trước đây (nđ 51, nđ 04) hay không? 2. Doanh nghiệp có phải gửi thông báo sai sót tới CQT theo mẫu 04/SS-HĐĐT hay không? (Nghị định không đề cập tới, tuy nhiên TT78 lại có yêu cầu phải gửi đến CQT).

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại điểm b1 khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, việc lập Biên bản điều chỉnh là do người mua và người bán tự thỏa thuận. Trường hợp người bán đã thực hiện điều chỉnh hóa đơn thì không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT tới CQT


 
G

1900.6134