Theo Điều 12. Xử lý chuyển tiếp thì đối với các hoá đơn giấy đã lập có sai sót thì tôi hiểu là người bán và ngươi mua chỉ cần lập Biên bản thoả thuận xuất hoá đơn điện tử mới thay thế hoá đơn giấy bị sai sót nêu rõ sai sót (không cần thu hồi hoá đơn giấy cũ bị sai), người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT và xuất hoá đơn điện tử “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm” có sai sót. Tôi muốn hỏi tôi hiểu như vậy đã đúng chưa? Xin Tổng Cục Thuế hướng dẫn cụ thể để công ty có thể xử lý các hoá đơn giấy phát hiện sai sót sau khi chuyển đổi sang HDĐT theo TT78 theo quy định.

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Trường hợp hóa đơn giấy đã lập theo Nghị định 51, 04 có sai sót và người bán đã lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78 để thay thế cho hóa đơn giấy đã lập, trên hóa đơn điện tử có nội dung “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm" đồng thời người bán gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT tới CQT thì trên hệ thống của CQT đã có thông tin về việc hóa đơn giấy bị thay thế nên việc thu hồi hóa đơn giấy bị sai sót là không cần thiết. Tuy nhiên để tránh rủi ro lợi dụng thì người bán nên lập biên bản với người mua để thu hồi hóa đơn giấy đã lập.


 
G

1900.6134