Người mua là các đơn vị sự nghiệp có bắt buộc phải ghi mã số thuế người mua trên HDDT không? VÌ tôi đọc Điều 10 nghị định 123/2020/NĐ-CP thì người mua là cơ sở kinh doanh mới phải ghi mã số thuế trên hóa đơn

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Khi mua hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải thể hiện đầy đủ Thông tin của người mua hàng trên hóa đơn để được tính vào chi phí và thanh toán các khoản chi từ ngân sách nhà nước. Do đó, trường hợp đơn Người mua là các đơn vị sự nghiệp có mã số thuế thì ghi đủ thông tin MST trên hóa đơn theo quy định.


 
G

1900.6134