Có phải lập mẫu 04/SS-HĐĐT gửi đến cơ quan thuế khi lập hóa đơn thay thế hay không?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về việc xử lý hóa đơn có sai sót, trường hợp doanh nghiệp đã lựa chọn lập hóa đơn thay thế thì không phải gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế.


 
G

1900.6134