Hóa đơn dịch vụ (Dịch vụ tư vấn giám sát thi công,...) có phải ghi đầy đủ số lượng và đơn vị tính trên HDDT hay không?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123: Đối với dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức đơn vị tính mà đơn vị tính xác định theo từng lần cung cấp dịch vụ và nội dung dịch vụ cung cấp. Về số lượng ghi bằng chữ số Ả rập căn cứ theo đơn vị tính nêu trên, do đó nếu hóa đơn dịch vụ không có đơn vị tính thì cũng không nhất thiết phải ghi số lượng.


 
G

1900.6134