Cho em hỏi khi lập hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn mới thay thế thì có phải gửi kèm mẫu 04/SS không ạ?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Khi lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định 123 thì không phải lập mẫu 04/SS-HĐĐT.


 
G

1900.6134