Phần nội dung hàng hóa có được phép ghi thanh toán theo Hợp đồng số ... không ạ?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Tại Khoản 15 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

“15. Nội dung khác trên hóa đơn

Ngoài các nội dung hướng dẫn từ khoản 1 đến khoản 13 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán. Tùy theo đặc điểm, tính chất giao dịch và yêu cầu quản lý, trên hóa đơn có thể thể hiện thông tin về Hợp đồng mua bán, lệnh vận chuyển, mã khách hàng và các thông tin khác.”

Người nộp thuế có thể ghi các thông tin trên hóa đơn điện tử phù hợp với mục đích quản lý theo quy định.


 
G

1900.6134