STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Hiệu lực Tên ban hành
1 Thông tư 68/2019/TT-BTC 30/09/2019 14/11/2019 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Download
2 Công văn 4178/TCT-CS 15/10/2019 14/11/2019 Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử Download
3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP 15/10/2018 01/11/2018 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Download
 
G

1900.6134