Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế không?

01/2022

Trả lời: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã chuyển hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế để được cấp mã do đó không cần gửi lại dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế.


 
G

1900.6134