Doanh nghiệp có được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử không?

01/2022

Trả lời: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tướng đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.


 
G

1900.6134