Khi chuyển hóa đơn điện tử từ Thông tư 32/2011/TT-BTC sang Thông tư 78/2021/TT-BTC mà còn tồn hóa đơn cũ thì có được sử dụng tiếp theo Thông tư 78/2021/TT-BTC hay phải hủy?

01/2022

Trả lời: Sau khi chuyển đổi hóa đơn điện tử từ Thông tư 32/2011/TT-BTC sang Thông tư 78/2021/TT-BTC thì tất cả các hóa đơn cũ chưa sử dụng buộc phải phải hủy bỏ và sử dụng hóa đơn mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC. 

Nếu đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Vin-Hoadon sẽ được ưu đãi chuyển đổi số hóa đơn cũ đã bị sang hóa đơn mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Nếu doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Vin-Hoadon thì hóa đơn cũ sẽ được tự chuyển sang hóa đơn mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.


 
G

1900.6134