Có bao nhiêu hình thực hóa đơn điện tử?

01/2022

Trả lời: Có 3 hình thức hóa đơn điện tử gồm:

- Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

- Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế;

- Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế.


 
G

1900.6134