Thời điểm ký số hóa đơn, ngày lập và ngày ký số hóa đơn có bắt buộc trùng nhau?

Hóa đơn điện tử có lẽ đã không còn quá xa lạ với nhiều doanh nghiệp, tổ chức. Tuy nhiên hiện nay khi có các quy định mới sẽ không tránh khỏi những thắc mắc về việc sử dụng hóa đơn điện tử của nhiều cá nhân, tổ chức. Một trong những thắc mắc nhiều nhất liên quan về hóa đơn, đấy là thời điểm ký số hóa đơn, ngày lập và ngày ký số hóa đơn có bắt buộc trùng nhau hay không?

Căn cứ theo Khoản 9, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định: 

Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.

Do vậy, ngày lập hóa đơn và ngày ký số trên hóa đơn không bắt buộc phải trùng nhau. Nhưng thông thường thời điểm ký số hóa đơn trùng với thời điểm lập hóa đơn.

Bình luận

 
G

1900.6134