Lệ phí môn bài năm 2022

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài là một trong các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo năm. Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Đây là khoản thuế mà người thành lập công ty hoặc bắt đầu hoạt động kinh doanh cần biết thực hiện theo quy định.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2022.

1. Mức nộp lệ phí đối với Doanh nghiệp, tổ chức

Căn cứ vốn điều lệ trên giấy đăng ký kinh doanh đến thời điểm ngày 31/12/2021 mức Lệ phí môn bài phải nộp năm 2022 như sau: 

- Doanh nghiệp thành lập mới 2022 được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập

- Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

- Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

(Theo Khoản 1, Điều 4, Thông tư 302/2016/TT-BTC)

2. Mức nộp lệ phí đối với Hộ kinh doanh

- Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

- Hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

- Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

(Theo Khoản 3, Điều 2, Thông tư 65/2020/TT-BTC)

Lưu ý: 

- Người nộp lệ phí môn bài mới thành lập hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động kinh doanh.

- Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Bình luận

 
G

1900.6134