Thuế yêu cầu xuất HĐ có mẫu số ký hiệu khi bán xăng dầu cho cá nhân k kinh doanh, cuối ngày gửi Bảng tổng hợp theo mặt hàng. Nếu HĐ sai sót mà lập HĐ thay thế thì lên BTH theo mặt hàng như thế nào cho đúng?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Trường hợp Công ty bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cuối ngày Công ty đã gửi Bảng tổng hợp theo mặt hàng cho cơ quan thuế sau đó phát hiện sai sót thì việc xử lý sai sót của Bảng tổng hợp dữ liệu đã gửi cơ quan thuế được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.


 
G

1900.6134