Xin Cục thuế cho em hỏi : Hóa đơn quên không ký gủi xin cấp mã của cơ quan thuế thì hóa đơn đó phải xử lý thế nào ạ? Có phải lập hóa đơn thay thế không ạ?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

- Trường hợp người nộp thuế chưa ký hóa đơn và cũng chưa gửi hóa đơn đến cơ quan thuế để cấp mã thì người nộp thuế hoàn thiện lại hóa đơn hoặc lập hóa đơn mới gửi đến cơ quan thuế để cấp mã.

- Trường hợp người nộp thuế chưa ký hóa đơn nhưng đã gửi hóa đơn đến cơ quan thuế thì hệ thống của cơ quan thuế sẽ không cấp mã cho hóa đơn do hóa đơn chưa đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (chữ ký số của người bán là một nội dung trên hóa đơn). Khi đó, người nộp thuế hoàn thiện lại hóa đơn hoặc lập hóa đơn mới gửi đến cơ quan thuế để cấp mã.

 


 
G

1900.6134