Kính gửi các anh, chị. Nhờ các anh chị hướng dẫn kê khai hóa đơn điện tử điều chỉnh và thay thế theo TT78 phát hành khác kì với hóa đơn sai đối với người mua và người bán. Trường hợp xuất khẩu xuất hóa đơn điện tử 1 của tháng 4 sai doanh thu, ngày 3/5 điều chỉnh bằng hóa đơn 2 tăng doanh thu thì hóa đơn điều chỉnh 2 có được kê vào tờ khai chính thức của tháng 4 không hay phải kê khai hóa đơn số 1 vào tờ chính thức của tháng 4 và kê số 2 vào tờ bổ sung của tháng 4. Công văn 4943/TCT-KK năm 2015 còn hiệu lực không? Xin cảm ơn

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Do câu hỏi chưa rõ nên Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc như sau:

 Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan


 
G

1900.6134