Xin Cục thuế cho em hỏi : Năm 2021 đơn vị ký HĐ dịch vụ du lịch với KH, KH CK tạm ứng. Nhưng do dịch ko tiến hành thực hiện tour được. Năm 2022 đ vị tiến hành tour của năm 2021 và xuất hóa đơn thì có bị xuất sai thời điểm không ạ

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9. Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định như sau:
2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

Do đó, trong năm 2022, Công ty tiến hành tour và xuất hóa đơn khi hoàn thành cung cấp dịch vụ theo quy định đúng thời điểm.


 
G

1900.6134