Công ty chúng tôi khi nhập hàng hóa để bán, trong quá trình kiểm tra hàng hóa để bán, giao cho khách hàng thì phát hiện một số hàng hóa không đáp ứng chất lượng, quy cách như mô tả về sản phẩm. Hiện nay Công ty chúng tôi đã chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC. Tuy nhiên qua nghiên cứu, rà soát quy định tại 2 văn bản pháp luật này, Công ty chúng tôi không tìm thấy quy định hướng dẫn cho trường hợp hàng hóa phải xuất trả lại cho bên bán do hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng đã thỏa thuận như quy định tại PL4 TT39/2014/TT-BTC trước đây.

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Nội dung hỏi của Công ty không mô tả cụ thể việc trả lại hàng hóa, do đó Tổng cục Thuế trả lời nguyên tắc như sau:

 Theo quy định về hóa đơn và thuế GTGT, khi có sự chuyển giao về quyền sở hữu và quyền sử dụng hàng hóa thì người chuyển giao phải lập hóa đơn cho người được chuyển giao. Do đó, khi trả lại hàng bán, nếu người mua có sử dụng hóa đơn thì người mua phải xuất hóa đơn trả lại hàng cho người bán


 
G

1900.6134