Theo ND15 thì để giảm thuế thì phải lập riêng hóa đơn cho hàng hóa được giảm thuế (8%), do công ty chúng tôi có nhiều mặt hàng, số lượng hóa đơn xuất ra nhiều vậy cty có được phép lập trên cùng 1 hóa đơn 2 loại thuế suất 10% và 8% tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ được giảm và ko được giảm không?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Về nội dung này, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP theo hướng trên hóa đơn GTGT chỉ cần thể hiện thuế suất đúng của hàng hóa, dịch vụ, đồng thời có xử lý hồi tố cho các trường hợp trên hóa đơn không tách riêng hàng hóa được giảm và không được giảm thuế thì vẫn được giảm thuế. 


 
G

1900.6134