Theo luật phải làm hoá đơn điều chỉnh, thay thế, nhưng khách hàng của doanh nghiệp lại không muốn hoá đơn xuất cho họ có chữ: "thay thế/điều chỉnh cho hoá đơn" thì doanh nghiệp huỷ và xuất lại được không? Nếu không được huỷ để xuất lại, mà khách hàng cứ muốn vậy thì có cách nào xử lý không?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua, giao dịch kinh tế vẫn phát sinh nhưng người mua có yêu cầu lập lại hóa đơn thì người bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 về xử lý hóa đơn có sai sót.


 
G

1900.6134