Hàng tiêu dùng nội bộ phải xuất hóa đơn theo TT78, ND 123 là thành phẩm, bán thành phẩm, hàng hóa (156) có đúng hay không? Giá trên hóa đơn là giá bán tương đương tại thời điểm đó. Doanh nghiệp chỉ có giá bán của thành phẩm, còn bán thành phẩm doanh nghiệp không có giá bán. Vậy doanh nghiệp phải lấy giá nào để xuất hóa đơn?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123 thì : Hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hóa đơn.

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC: Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.


 
G

1900.6134