Thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng theo quy định mới

Tại Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ ngân hàng. Đây là một trong những điểm mới tại Thông tư này, vì vậy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng cần lưu ý để bảo đảm hóa đơn hợp lệ.

1. Quy định riêng về thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng 

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 6, Thông tư 78/2021/TT-BTC, trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng, ngày lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ ngân hàng thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa 02 bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của 2 bên.

Lưu ý: Thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ.

Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn và phát sinh thường xuyên, cần có nhiều thời gian đối soát dữ liệu giữa ngân hàng và bên thứ ba có liên quan (tổ chức thanh toán, tổ chức quốc tế hoặc tổ chức khác) thì thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên.

Thời hạn chậm nhất không được quá ngày thứ 10 của tháng liền kề sau tháng phát sinh dịch vụ ngân hàng.

2. Thời điểm lập hóa đơn không được xuất cách số, lùi ngày

Có thể bởi đặc thù của nhiều đơn vị thường có thói quen chốt số liệu vào cuối tháng trước khi xuất hóa đơn hoặc do khách hàng yêu cầu, do quy định cũ chữa quy định rõ ràng về vấn đề nên nhiều doanh nghiệp đã thực hiện lùi ngày, giữ số theo yêu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên, theo quy định mới về hóa đơn điện tử tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC có quy định rõ về việc chuyển dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế nên doanh nghiệp sẽ không được xuất hóa đơn cách số hay lùi ngày.

Cụ thể, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định hai hình thức hóa đơn như sau:

- Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế:

Sau khi nhập dữ liệu, xuất hóa đơn, doanh nghiệp sẽ thực hiện ký số và gửi lên cơ quan Thuế để thực hiện cấp mã, sau đó gửi hóa đơn cho người mua. Như vậy, ngay tại thời điểm xuất hóa đơn, doanh nghiệp phải lập tức gửi hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế để đảm bảo hóa đơn có giá trị pháp lý.

- Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế:

Doanh nghiệp sẽ thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế bằng hai hình thức:

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Thời hạn nộp cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT (theo tháng hoặc theo quý), áp dụng với một số doanh nghiệp có loại hình kinh doanh đặc thù.

Chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, theo Điều 30, Nghị định 125/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính nếu chuyển chậm hoặc không chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế. Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý tránh trường hợp vi phạm quy định về thời điểm xuất hóa đơn.

Sau khi lập hóa đơn điện tử đầy đủ nội dung, người bán gửi hóa đơn cho người mua đồng thời gửi cho cơ quan thuế. Thời hạn chậm nhất là trong cùng ngày gửi cho người mua.

Như vậy, với quy định mới tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, hầu hết các doanh nghiệp sau khi xuất hóa đơn sẽ phải thực hiện chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế. Vì vậy, việc xuất hóa đơn các doanh nghiệp cần chú ý về thời điểm lập hóa đơn để tránh bị vi phạm không đáng có.

Bình luận
Biện Lê tiến sĩ ,

22/2023/12

Nếu tôi nạp tiền vào áp có xuất hoa đon cho tôi ko 
G

1900.6134