Công ty có nghiệp vụ ghi nhận doanh thu như sau: Bộ vé phát hành và hoàn thành tiêu thụ ngày 30/6 (có Hội đồng xác nhận theo số lượng sơ bộ - Bước 1), đến ngày 01/7 Công ty tổ chức kiểm đếm để xác định số lượng vé tiêu thụ chính thức (Hội đồng xác nhận theo số lượng chính thức - Bước 2). Căn cứ theo quy định tại khoản 9, Điều 10, Nghị định 123/2020:"Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn" thì Công ty thực hiện phát hành hóa đơn điện tử với ngày lập là 30/6 và ngày ký số 01/7. Xin hỏi như vậy có phù hợp hay không?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

 -  Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đơn:

      “ 1.Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

       - Tại khoản 9 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nội dung hóa đơn:

      “9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thời điểm lập hóa đơn theo quy định trên để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. 


 
G

1900.6134