Ngày 01/04/2022 Công ty chúng tôi thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hóa dơn điện tử theo Nghị định 123/2020/ND-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC. Công ty chúng tôi bán các đơn hàng cho Khách hàng Cá nhân và đã xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, tuy nhiên sau ngày 01/04/2022 Khách hàng trả lại hàng do lỗi kỹ thuật và không tiếp tục đổi/mua sang sản phẩm mới. Kính nhờ Ban giải đáp chính sách hóa đơn điện tử tư vấn giúp Công ty chúng tôi, xuất hóa đơn thay thế trong trường hợp này với các thông tin bắt buộc trên hóa đơn phải như thế nào mới đúng/phù hợp với quy định hiện hành?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo doanh nghiệp trình bày, doanh nghiệp đã lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 51, 04 giao cho khách hàng – sau đó doanh nghiệp chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78 và khách hàng trả lại hàng hóa thì căn cứ tài liệu chứng minh việc khách hàng trả lại hàng, doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập theo Nghị định 51, 04.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc hủy hóa đơn căn cứ tài liệu trả lại hàng.


 
G

1900.6134