Công ty chúng tôi thường có hoạt động Khuyến mại với hình thức giảm giá hàng bán (CTKM thực hiện đúng quy định của pháp luật Thương mại). Theo nghị định điểm đ, khoản 6 điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trên hóa đơn điện tử phải thể hiện rõ giá trị giảm giá hàng bán. "đ) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng." Doanh nghiệp xin hỏi, đơn giá trong trường hợp khuyến mại bằng hình thức giảm giá được thể hiện là giá đã giảm trừ hay giá niểm yết?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. 

Căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 6 điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì doanh nghiệp ghi trên hóa đơn giá bán chưa giảm, khoản giảm giá, giá đã giảm. Giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm.


 
G

1900.6134