Kính gửi TCT, Rất mong được hỗ trợ trả lời trường hợp hóa đơn điện tử đầu vào có mã của cơ quan thuế đã nhận, đã kiểm tra và kê khai thuế. Một ngày đẹp trời kiểm tra lại thấy hóa đơn đã bị xóa bỏ không được thông báo bên mua sẽ xử lý thế nào.

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Đây là trách nhiệm dân sự giữa các bên, đề nghị người mua liên hệ với người bán để tìm hiểu lý do người bán hủy hóa đơn. Trường hợp vẫn có giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa người bán và người mua mà người bán hủy hóa đơn đã lập là không phù hợp - các bên thực hiện xử lý tranh chấp theo quy định của pháp luật dân sự. 


 
G

1900.6134