Nếu trong tháng hoặc quý ko phát sinh hoiệnđiện tử thì đơn vị có phải làm tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tháng hoặc quý không ạ !

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Trường hợp NNT đã sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC thì sẽ không phải áp dụng theo các hướng dẫn tại Thông tư 39/2014-TT-BTC và Thông tư 32/2011/TT-BTC, do đó không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.


 
G

1900.6134