Trường hợp doanh nghiệp xuất hóa đơn bán hàng cho người mua không lấy hóa đơn thì trên hóa đơn dòng Người mua hàng chỉ ghi "Người mua không lấy hóa đơn", có cần ghi rõ Họ, tên, địa chỉ người mua hay không?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định khi thực hiện bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập HĐĐT, trong trường hợp người mua không lấy hóa đơn, không bắt buộc phải có thông tin người mua trên hóa đơn và không bắt buộc phải gửi cho người mua.


 
G

1900.6134