Công ty CP Vận tải Gang thép Thái Nguyên (sau đây gọi là Công ty) xin được Cục Thuế giải đáp và hỗ trợ nội dung như sau: Công ty chúng tôi đã nộp “Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót - 04/SS-HDDT” vào ngày 30/04/2022 nhưng do sai xót đã không điền vào mục “Lý do thay thế hóa đơn”, để xử lý lỗi trên Công ty chúng tôi, cho đến nay về phía nhà mạng Viettel không thể hỗ trợ công ty chúng tôi bổ sung phần lý do cho hóa đơn thay thế để nộp điện tử cho mẫu 04/SS-HĐĐT. Vậy Công ty chúng tôi kính đề nghị Tổng cục thuế hỗ trợ chúng tôi để bổ sung phần lý do cho mục hóa đơn thay thế của mẫu 04/SS-HĐĐT đã nộp ngày 30/04/2022 cho Cục thuế tỉnh Thái Nguyên.

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Thông báo sai sót Mẫu số 04/SS-HĐĐT được ký số thì dữ liệu của thông báo này đã được bảo vệ bằng chữ ký số. Khi đó, không tổ chức, cá nhân nào có thể can thiệp để thay đổi dữ liệu kể cả cơ quan thuế. Trong trường hợp này, người nộp thuế có thể lập thông báo sai sót Mẫu số 04/SS-HĐĐT chọn tính chất “Giải trình” để giải trình lý do việc lập hóa đơn thay thế và gửi đến cơ quan thuế.


 
G

1900.6134