Công ty tôi đăng ký sử dụng HDDT theo ND 123/2020/ND-CP, hoá đơn được cấp mã; phưong thức chuyển điện tử là Chuyển đầy đủ nội dung từng hoá đơn (đã được CQT chấp nhận trên mẫu 01DKTD/HDDT) Công ty tôi có phải gửi bảng tổng hợp dữ liệu điện tử không? Vì công ty tôi cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực bảo hiểm (cụ thể là đại lý bảo hiểm)

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của CQT và được CQT chấp nhận thì thông tin trên hóa đơn đã được chuyển đầy đủ đên CQT nên không phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


 
G

1900.6134