Công ty có HĐĐT theo TT cũ xuất tháng 12/2021 bị sai chữ ký số.Người mua k đồng ý hủy hóa đơn cũ thì 2 bên có thể làm biên bản thỏa thuận được không? Nếu phải xuất hóa đơn thay thế thì hóa đơn thay thế sẽ kê khai vào kỳ tháng 12/2021 hay kê vào kỳ lập hóa đơn thay thế?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Hóa đơn điện tử đã lập bị sai chữ ký số của người bán thì người bán phải hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn điện tử mới giao cho người mua.

Thời điểm khai thuế căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 


 
G

1900.6134