Khách nghỉ từ ngày 03-8/6/2022, 4 phòng nghỉ thì tôi lập hóa đơn ngày 08/6/2022 và ghi Nội dung trên hóa đơn ghi là: Thanh toán tiền nghỉ (từ ngày 03-8/6/2022); Đơn vị tính: Phòng; Số lượng: 24 thì có được không?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)”.

Do đó, trường hợp khách nghỉ từ ngày 03-08/6/2022, Công ty có thể lựa chọn cách ghi nhưng phải đảm bảo phán ánh rõ nội dung thực tế phát sinh. Có thể lựa chọn ghi theo một trong các cách sau: Nếu ghi riêng mỗi phòng là 1 dòng thì tại cột số lượng sẽ tính theo ngày là 4, đơn vị tính là ngày; Nếu ghi chung 4 phòng 1 dòng thì tại phần nội dung cần nêu cụ thể số lượng phòng, số lượng ngày, tại cột số lượng ghi 24, đơn vị tính là phòng.


 
G

1900.6134