Em muốn hỏi là hoá đơn điện tử chưa có mã cơ quan thuế em xuất tháng 12/2021 , tháng 4/2022 phát hiện sai sót em xuất hoá đơn điều chỉnh cho hoá đơn tháng 12/2021 có mã cơ quan thuế nhưng vẫn bị sai . Em xuất thêm 1 hoá đơn điều chỉnh đúng cho hoá đơn tháng 12/2021 . Em muốn huỷ hoá đơn điều chỉnh bị xuất sai mà hệ thống báo không huỷ được . Vậy em phải làm như thế nào cho đúng ạ ???

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 là hóa đơn chưa đầy đủ thông tin. Do vậy, người nộp thuế có thể lập hóa đơn mới hoặc sửa lại hóa đơn đã lập.

Trường hợp hóa đơn đã được cơ quan thuế cấp mã thì NNT có thể thực hiện điều chỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC: “c) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu;”


 
G

1900.6134