Dạ cho hỏi , theo thông tư 78 thì hóa đơn chỉ còn ký hiệu ko có mẫu số nhưng bên mình vẫn còn nhận được 1 số hóa đơn có mẫu số (ví dụ Mẫu số : 1, Ký hiệu : C22TAA) xin cho hỏi hoa đơn đó có hợp lệ ko ạ

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ký hiệu mẫu số hóa đơn là số tự nhiên 1,2,3,4,5,6.

Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số.

Do đó hóa đơn có Mẫu số 1 và Ký hiệu C22TAA là phù hợp 


 
G

1900.6134