Khi hóa đơn điện tử có sai sót, người bán lập TB lên cơ quan thuế khi cơ quan thuế duyệt xong thì hóa đơn sai sót đó có thể cập nhật lại các ND điều chỉnh k? hoặc trên thông báo 04 có thông tin là TB 04 cho hóa đơn này ND điều chỉnh và nội dung đúng để người mua biết người bán gửi cho TB 04 là của hóa đơn nào?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Thông tin điều chỉnh mà người nộp thuế đã thông báo sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT sẽ không được cập nhật ngược lại vào hóa đơn cần điều chỉnh do hóa đơn đó đã được ký số thì không thể can thiệp để thay đổi dữ liệu. Người mua và người bán khi tra cứu hóa đơn trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì đều xem được nội dung điều chỉnh mà người bán thông báo trên Mẫu số 04/SS-HĐĐT. Trường hợp cần điều chỉnh các nội dung trực tiếp trên hóa đơn theo quy định thì người bán thực hiện lập hóa đơn thay thế, điều chỉnh theo hướng dẫn tại điểm b1 khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.


 
G

1900.6134