Tôi muốn hỏi vấn đề sau : Công ty tôi làm làm dịch vụ xây lắp, theo thông tư 78 và NĐ 123 xuất hóa đơn điều chỉnh giảm thì ghi dấu âm và tăng thì ghi dấu dương Trường hợp của tôi tôi không xuất giảm cho một hóa đơn cụ thể nào cả mà xuất giảm cho toàn bộ công trình : Ví dụ công trình A , đã xuất đủ theo quyết toán. Nhưng khi gửi đi các cơ quan thẩm định thì có quyết định giảm giá trị công trình A này một số tiền . Vậy số giảm đó chúng tôi cần xuất hóa đơn giảm giá trị giảm đó, theo TT78 và NĐ123 xuất điều chỉnh giảm thì phải xuất dấu âm. Nhưng tôi hỏi các nhà cung cấp hóa đơn điện tử chỉ xuất âm cụ thể trên hóa đơn sai sót nào đó, chứ không xuất âm được cho một hóa đơn mới. Vậy trong trường hợp này chúng tôi xuất hóa đơn như thế nào cho đúng quy định.

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Câu hỏi của doanh nghiệp chưa mô tả rõ nội dung vướng mắc: dịch vụ đã được cơ quan thuế kiểm tra chưa? thời điểm hoàn thành dịch vụ xây lắp là lúc nào? Cơ quan thẩm định là cơ quan nào? Do đó Tổng cục Thuế chưa có đủ thông tin để trả lời.


 
G

1900.6134