Cho tôi hỏi cách xuất hóa đơn GTGT cho hàng xuất khẩu, Ngôn ngữ xuất hóa đơn xuất khẩu? Nếu công ty tôi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ tháng 12/2021 nhưng tới ngày 01/07/2022 mới bắt đầu xuất hóa đơn GTGT xuất khẩu thì có sao không?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại điểm a Khoản 13 Điều 10 Nghị đinh 123/2020/NĐ-CP: Chữ viết hiển thị trên hóa đơn là tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123, Thông tư 78 thì kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp thì khi xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT điện tử cho hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123, Thông tư 78 từ tháng 12/2021 nhưng tới ngày 01/07/2022 mới bắt đầu xuất hóa đơn GTGT xuất khẩu là không đúng quy định


 
G

1900.6134