Câu 1:Có được dùng hóa đơn TT78 điều chỉnh cho hóa đơn đã lập TT32 mà đã kê khai thuế. Nếu không thì chúng tôi có cần lập lại các báo cáo thuế đã nộp. Câu 2: Hđơn TT78 phần chiết khấu có được ghi âm. Câu 3: Hóa đơn tạo mới có được ghi âm

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

1. Tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì hóa đơn đã lập theo Thông tư 32 có sai sót thì người bán lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn có sai sót. Việc kê khai, điều chỉnh báo cáo thuế thực hiện theo Luật quản lý thuế.

Câu 2: phần chiết khấu được thể hiện ở trường chiết khấu và không ghi âm - tuy nhiên phần giá trị chiết khấu sẽ được tính giảm trừ trong giá tính thuế GTGT.

Câu 3: theo quy định về hóa đơn điện tử, chỉ có hóa đơn điều chỉnh được ghi âm.


 
G

1900.6134