Trường hợp công ty đã lập và ký hóa đơn, cơ quan thuế chưa cấp mã, chưa gửi cho người mua, người bán tự phát hiện sai sót thì xử lý như thế nào ạ?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Trường hợp người nộp thuế đã ký hóa đơn và đã gửi cơ quan thuế nhưng chưa nhận được kết quả cấp mã của cơ quan thuế thì mà người bán lại phát hiện sai sót thì cần nhận hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế. Sau đó, thực hiện xử lý sai sót hóa đơn theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Hóa đơn có mã của cơ quan thuế và các thông tin điều chỉnh, giải trình, thay thế đều gửi cho người mua.


Trường hợp người nộp thuế đã ký hóa đơn và chưa gửi đến cơ quan thuế thì người nộp thuế lập hóa đơn mới để gửi đến cơ quan thuế để cấp mã.


 
G

1900.6134