Hoá đơn điện tử đã gửi cho khách hàng nhưng bị phát hiện sai thuế suất, trong hoá đơn có 6 mặt hàng nhưng có 2 mặt hàng thuế suất là 8%, hoá đơn xuất tổng đang để 10% trường hợp này cần xử lý như thế nào ạ

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Trường hợp hóa đơn có sai sót về thuế suất thì doanh nghiệp có thể lựa chọn lập hóa đơn thay thế hoặc lập hóa đơn điều chỉnh hóa đơn đã sai sót có sai sót theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.


 
G

1900.6134