Kính gửi TCT, chúng tôi có câu hỏi mong được TCT giải đáp như sau: 1. Trường hợp HDDT bị sai chưa gửi cho người mua, vậy thời điểm gửi cho người mua là thời điểm nào? Căn cứ vào đâu để xác định thời điểm gửi cho người mua? 2. Đăng ký sử dụng HDĐT chỉ cần làm 1 lần (nếu không có thay đổi thông tin nào khác) hay phải đăng ký hàng năm (tương tự thông báo phát hành hóa đơn theo Thông tư cũ)?. Kính mong cục thuế giải đáp thắc mắc! Xin cảm ơn rất nhiều!

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

  1. Ý hỏi thứ nhất về thời điểm gửi hóa đơn cho người mua:

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 21.Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế:

“3.Gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đến người mua ngay sau khi nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.”.

                - Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2021/TT-BTC đối với hóa đơn không có mã của cơ quan thuế:

              “1. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã đã lập đến cơ quan thuế đối với trường hợp quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung hóa đơn gửi hóa đơn điện tử cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế, chậm nhất là trong cùng ngày gửi cho người mua.”

         2. Ý hỏi thứ hai:

             Việc đăng ký sử dụng hóa đơn được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT (không phải gửi định kỳ).


 
G

1900.6134