Xin hỏi doanh nghiệp tôi đã lập hóa đơn điện tử có mã của CQT, đã gửi cho khách hàng và kê khai thuế GTGT, nhưng quý sau tôi phát hiện ra hóa đơn bị sai sót, theo tôi tìm hiểu thì có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế. Trong trường hợp này thì DN tôi kê khai thuế hóa đơn có sai sót và hóa đơn điều chỉnh / thay thế như thế nào? bên khách hàng của tôi sẽ kê khai như thế nào?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Người bán khai thuế căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Người mua khai thuế căn cứ hóa đơn hợp pháp do người bán giao cho người mua, do đó người mua căn cứ vào hóa đơn gốc và hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế để kê khai.


 
G

1900.6134