Tháng 4 công ty tôi có 2 hoá đơn không đủ điều kiện cấp mã do sai định dạng dữ liệu (định dạng số không hợp lệ), vậy công ty tôi có phải thông báo lên cơ quan thuế về 2 hoá đơn này hay k, nếu phải thông báo thì phải sử dụng mẫu báo cáo này

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP hóa đơn chưa đủ điều kiện cấp mã là hóa đơn chưa đầy đủ nội dung do thông tin mã cơ quan thuế là một nội dung bắt buộc của hóa đơn điện tử. Trường hợp này doanh nghiệp không phải thông báo với cơ quan thuế về các hóa đơn này.


 
G

1900.6134