Công ty tôi có hoạt động xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. khi lập hoá đơn điện tử thì tỷ giá trên hoá đơn có cần căn cứ chính xác vào thời gian thông quan trên tờ khai không? như vậy các hoá đơn xuất trong cùng 1 ngày thì tỷ giá xuất hoá đơn khác nhau do thời điểm thông quan khác nhau. như vậy có đúng không? kính mong tổng cục thuế phản hồi giúp tôi!

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP: sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu.

Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 13 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP: Việc ghi tỷ giá trên hóa đơn GTGT xuất khẩu do doanh nghiệp tự xác định căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.


 
G

1900.6134