Công ty tôi làm gia công màn tuyn. hàng tháng có bảng tổng hợp hàng bị kém chất lượng phải viết hóa đơn giảm trừ. bên đối tác yêu cầu xuất 1 hóa đơn mới. và yêu cầu trên hóa đơn phải thể hiện dấu âm trên hóa đơn. cho tôi hỏi hóa đơn giảm trừ như vậy có đúng ko ạ

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC: Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử mới điều chỉnh giảm cho hóa đơn điện tử đã lập thì điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.


 
G

1900.6134